Statut


 

UCHWAŁA Nr /314/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

 

z dnia 25 marca 2013 r.

 

w sprawie nadania statutu Galerii sztuki w Legnicy

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t.) Rada Miejska Legnicy uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Galerii Sztuki w Legnicy nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XLII/446/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy.

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

 

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Województwa Dolnośląskiego. 

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/314/13

Rady miejskiej Legnicy

z dnia 25 marca 2013 r.

 

Statut

Galerii Sztuki w Legnicy.

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Galeria Sztuki w Legnicy, zwana dalej „Galerią”, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

- niniejszego statutu

2. Galeria jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Organizatorem Galerii jest Gmina Legnica.

 

§ 2.

Siedzibą Galerii jest miasto Legnica.

 

§ 3.

Galeria prowadzi działalność na terenie miasta Legnicy, Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

 

§ 4.

Galeria używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.

Rozdział 2.

Zakres działania Galerii

 

§ 5.

Celem działalności Galerii jest tworzenie, upowszechnianie, dokumentowanie i ochrona współczesnej twórczości artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja i wychowanie przez sztukę.

 

§ 6.
Do podstawowych zadań galerii należy upowszechnienie i promowanie sztuki współczesnej poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą i dokumentacyjną, w szczególności:

1) organizowanie i prezentowanie wystaw sztuki współczesnej,

2) gromadzenie, inwentaryzowanie i udostępnianie dzieł sztuki współczesnej,

3) realizację projektów wspierających aktualne zjawiska artystyczne w sztuce i kulturze współczesnej,

4) popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność edukacyjną i organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,

5) gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego,

6) współpraca z instytucjami, w tym instytucjami kultury oraz ze środowiskami twórczymi i stowarzyszeniami twórców z polski i zagranicy.

Rozdział 3.

Organizacja Galerii

 

§ 7.

Galerią zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legnicy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 8.

Dyrektor organizuje pracę galerii, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje Galerię na zewnątrz. Odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Galerii.

 

§ 9.

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;

2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz;

3) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) wydawanie, w obowiązującym trybie, zarządzeń wewnętrznych wiążących wszystkie komórki organizacyjne oraz ustalanie regulaminów normujących wewnętrzną strukturę i działalność Galerii;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Galerii oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

6) współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą;

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Galerii.

 

§ 10.

Organizacją wewnętrzną Galerii oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Legnicy oraz działających w Galerii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

 

§ 11.

1. Przy Galerii działa Rada programowa jako organ doradczy powoływany przez dyrektora  Galerii, licząca od 3 do 6 osób.

2. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady określa regulamin nadawany przez dyrektora Galerii.

Rozdział 4.

Źródła finansowania i działalność inna niż kulturalna

 

§ 12.

1. Galeria gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem, prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Galerii zatwierdza Prezydent Miasta.

4. Majątek Galerii może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z działalnością Galerii.

 

 

§ 13.

1. Galeria może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w zakresie:

1) handlu dziełami sztuki, wydawnictwami oraz innymi artykułami artystycznymi, w tym 
      sztuki użytkowej,

 2) usług projektowych, poligraficznych, realizacji druków, wydawnictw, reklam wizualnych,

 3) usług rzeczoznawstwa dzieł sztuki współczesnej,

 4) organizacji giełd, targów, wystaw oraz prowadzenia działalności promocyjnej i 
        reklamowej,

 5) podnajmu powierzchni wystawowych, wynajmu dzieł sztuki, sprzętu wystawowego i
       multimedialnego.

2. Środki pozyskane z dodatkowej działalności, o której mowa w ust. 1., będą przekazywane na cele statutowe.

 

§ 14.

1. Źródłami finansowania Galerii są:

               1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu organizatora oraz innych jednostek samorządu 
                   terytorialnego i budżetu państwa,

                2) przychody z prowadzonej działalności,

                3) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,

                4) inne dozwolone prawem.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

 

§ 15.

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności