Statut


 

UCHWAŁA Nr /314/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

 

z dnia 25 marca 2013 r.

 

w sprawie nadania statutu Galerii sztuki w Legnicy

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 pa┼║dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t.) Rada Miejska Legnicy uchwala, co nast─Öpuje:

 

 

 

┬ž 1.

 

Galerii Sztuki w Legnicy nadaje si─Ö statut stanowi─ůcy za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy.

 

 

 

┬ž 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XLII/446/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy.

 

 

 

┬ž 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

 

 

 

┬ž 4.

 

Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w dzienniku Wojew├│dztwa Dolno┼Ťl─ůskiego.┬á

 


Za┼é─ůcznik nr 1 do Uchwa┼éy Nr XXX/314/13

Rady miejskiej Legnicy

z dnia 25 marca 2013 r.

 

Statut

Galerii Sztuki w Legnicy.

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia og├│lne

 

┬ž 1.

1. Galeria Sztuki w Legnicy, zwana dalej ÔÇ×Galeri─ůÔÇŁ, jest samorz─ůdow─ů instytucj─ů kultury i dzia┼éa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 pa┼║dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

- niniejszego statutu

2. Galeria jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

3. Organizatorem Galerii jest Gmina Legnica.

 

┬ž 2.

Siedzib─ů Galerii jest miasto Legnica.

 

┬ž 3.

Galeria prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç na terenie miasta Legnicy, Rzeczypospolitej Polskiej, a tak┼╝e poza granicami kraju.

 

┬ž 4.

Galeria u┼╝ywa piecz─Öci pod┼éu┼╝nej z nazw─ů w pe┼énym brzmieniu i adresem.

Rozdział 2.

Zakres działania Galerii

 

┬ž 5.

Celem dzia┼éalno┼Ťci Galerii jest tworzenie, upowszechnianie, dokumentowanie i ochrona wsp├│┼éczesnej tw├│rczo┼Ťci artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja i wychowanie przez sztuk─Ö.

 

┬ž 6.
Do podstawowych zada┼ä galerii nale┼╝y upowszechnienie i promowanie sztuki wsp├│┼éczesnej poprzez dzia┼éalno┼Ť─ç wystawiennicz─ů, edukacyjn─ů, wydawnicz─ů i dokumentacyjn─ů, w szczeg├│lno┼Ťci:

1) organizowanie i prezentowanie wystaw sztuki współczesnej,

2) gromadzenie, inwentaryzowanie i udostępnianie dzieł sztuki współczesnej,

3) realizacj─Ö projekt├│w wspieraj─ůcych aktualne zjawiska artystyczne w sztuce i kulturze wsp├│┼éczesnej,

4) popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumian─ů dzia┼éalno┼Ť─ç edukacyjn─ů i organizacj─Ö r├│┼╝norodnych przedsi─Öwzi─Ö─ç kulturalnych dla dzieci, m┼éodzie┼╝y oraz os├│b doros┼éych, w tym dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz os├│b niepe┼énosprawnych i niedostosowanych spo┼éecznie,

5) gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego,

6) wsp├│┼épraca z instytucjami, w tym instytucjami kultury oraz ze ┼Ťrodowiskami tw├│rczymi i stowarzyszeniami tw├│rc├│w z polski i zagranicy.

Rozdział 3.

Organizacja Galerii

 

┬ž 7.

Galeri─ů zarz─ůdza dyrektor, kt├│rego powo┼éuje i odwo┼éuje Prezydent Miasta Legnicy na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

 

┬ž 8.

Dyrektor organizuje prac─Ö galerii, jednoosobowo odpowiada za ca┼éokszta┼ét jej dzia┼éalno┼Ťci oraz reprezentuje Galeri─Ö na zewn─ůtrz. Odpowiada za w┼éa┼Ťciwy dob├│r kadr i os├│b wsp├│┼épracuj─ůcych oraz w┼éa┼Ťciw─ů gospodark─Ö mieniem i ┼Ťrodkami finansowymi pozostaj─ůcymi w dyspozycji Galerii.

 

┬ž 9.

Do zakresu dzia┼éania dyrektora nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1) og├│lne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;

2) reprezentowanie Galerii na zewn─ůtrz;

3) przedstawianie w┼éa┼Ťciwym instytucjom i organizatorom plan├│w rzeczowych i finansowych, sprawozda┼ä oraz wniosk├│w inwestycyjnych;

4) wydawanie, w obowi─ůzuj─ůcym trybie, zarz─ůdze┼ä wewn─Ötrznych wi─ů┼╝─ůcych wszystkie kom├│rki organizacyjne oraz ustalanie regulamin├│w normuj─ůcych wewn─Ötrzn─ů struktur─Ö i dzia┼éalno┼Ť─ç Galerii;

5) zawieranie i rozwi─ůzywanie um├│w o prac─Ö z pracownikami Galerii oraz podejmowanie decyzji wynikaj─ůcych ze stosunku pracy;

6) wsp├│┼épraca z instytucjami kultury w kraju i za granic─ů;

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych ┼║r├│de┼é finansowania dzia┼éalno┼Ťci statutowej Galerii.

 

┬ž 10.

Organizacj─ů wewn─Ötrzn─ů Galerii oraz zakres zada┼ä kom├│rek organizacyjnych i poszczeg├│lnych stanowisk pracy okre┼Ťla regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora po zasi─Ögni─Öciu opinii Prezydenta Miasta Legnicy oraz dzia┼éaj─ůcych w Galerii organizacji zwi─ůzkowych i stowarzysze┼ä tw├│rczych.

 

┬ž 11.

1. Przy Galerii dzia┼éa Rada programowa jako organ doradczy powo┼éywany przez dyrektora┬á Galerii, licz─ůca od 3 do 6 os├│b.

2. Szczeg├│┼éowy tryb i zakres dzia┼éania Rady okre┼Ťla regulamin nadawany przez dyrektora Galerii.

Rozdział 4.

┼╣r├│d┼éa finansowania i dzia┼éalno┼Ť─ç inna ni┼╝ kulturalna

 

┬ž 12.

1. Galeria gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem, prowadzi samodzieln─ů gospodark─Ö w ramach posiadanych ┼Ťrodk├│w, kieruj─ůc si─Ö zasadami efektywno┼Ťci ich wykorzystania.

2. Podstaw─ů gospodarki finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysoko┼Ťci dotacji organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Galerii zatwierdza Prezydent Miasta.

4. Maj─ůtek Galerii mo┼╝e by─ç wykorzystany jedynie dla cel├│w zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Galerii.

 

 

┬ž 13.

1. Galeria mo┼╝e prowadzi─ç dodatkowo dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů na zasadach okre┼Ťlonych obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w zakresie:

1) handlu dziełami sztuki, wydawnictwami oraz innymi artykułami artystycznymi, w tym 
      sztuki użytkowej,

 2) usług projektowych, poligraficznych, realizacji druków, wydawnictw, reklam wizualnych,

 3) usług rzeczoznawstwa dzieł sztuki współczesnej,

┬á4) organizacji gie┼éd, targ├│w, wystaw oraz prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci promocyjnej i┬á
        reklamowej,

 5) podnajmu powierzchni wystawowych, wynajmu dzieł sztuki, sprzętu wystawowego i
       multimedialnego.

2. ┼Ürodki pozyskane z dodatkowej dzia┼éalno┼Ťci, o kt├│rej mowa w ust. 1., b─Öd─ů przekazywane na cele statutowe.

 

┬ž 14.

1. ┼╣r├│d┼éami finansowania Galerii s─ů:

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 1) dotacje podmiotowe i celowe z bud┼╝etu organizatora oraz innych jednostek samorz─ůdu┬á
                   terytorialnego i budżetu państwa,

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á2) przychody z prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci,

                3) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,

                4) inne dozwolone prawem.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

 

┬ž 15.

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mog─ů by─ç dokonywane w trybie w┼éa┼Ťciwym dla jego nadania.

 

 

 


Aktualno┼Ťci

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualno┼Ťci